ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

tr>

tr>

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍
1 ആബിത ടി സെക്രട്ടറി കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടില്‍ നിഷ്കര്‍ഷിച്ച എല്ലാ ജോലികളും.ഇംപ്ലിമെന്‍റിംഗ് ഓഫീസര്‍
2 ജിഷ സി ടി അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി എസ് എസി ,എസ് എസ്ടി പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്‍റ് ഓഫീസര്‍ (10-06-2013 ലെ സ.ഉ(MS)നം.218/2013/തസ്വഭവ നമ്പര്‍ ഉത്തരവ്,21-11-2013 ലെ 366/13/തസ്വഭവ നമ്പര്‍ ഉത്തരവിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചുമതലകള്‍
3 സൂരജ് എ കെ ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് ജനന,മരണ,വിവാഹ സബ്ബ് രജിസ്ട്രാര്‍,ഓഫീസ് സൂപ്പര്‍വിഷന്,ഓഡിറ്റ്‍
4 പ്രിയേഷ് കെ പി അക്കൌണ്ട് അക്കൌണ്ട്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ ജോലികളും
5 ബിന്ദു വി കെ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് (എ3) കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍,ഇലക്ഷന്‍,ബില്‍ഡിംഗ് ടാക്സ്
6 ജയന്തി കെ പി സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് (എ1) ക്യാഷ്യര്‍,തനത് ഫണ്ട്‍,വിവരാവകാശം,എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്‍റ്,ലൈസന്‍സ്,പലവക ചിലവുകള്‍
7 ഗീത പി സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് (എ2) പദ്ധതി സംബന്ധമായ എല്ലാ ജോലികളും,വിവാഹധനസഹായം(എസ്.സി)
9 വിഷ്ണു ക്ലാര്‍ക്ക് (എ7) വാര്‍ഡുകളിലെ അന്വേഷണങ്ങള്‍,കെട്ടിട നികുതി പിരിവ്
10 അനീഷ്.പി.എം ക്ലാര്‍ക്ക് (എ8) വാര്‍ഡുകളിലെ അന്വേഷണങ്ങള്‍,കെട്ടിട നികുതി പിരിവ്
11 ബിന്ദു പി ക്ലാര്‍ക്ക് (എ5) വാര്‍ഡുകളിലെ അന്വേഷണങ്ങള്‍,കെട്ടിട നികുതി പിരിവ്
12 രാധാമണി ക്ലാര്‍ക്ക് (എ9) ഓണര്‍ഷിപ്പ്,ബി.പി.എല്‍,വാര്‍ഡുകളിലെ അന്വേഷണങ്ങള്‍,കെട്ടിട നികുതി പിരിവ്
12 ബിന്ദു പി സി ക്ലാര്‍ക്ക് (എ6) ഓണര്‍ഷിപ്പ്,ബി.പി.എല്‍,വാര്‍ഡുകളിലെ അന്വേഷണങ്ങള്‍,കെട്ടിട നികുതി പിരിവ്
13 ബവിഷ.സി ഓ.അറ്റന്‍റന്‍റ് ഓഫീസ് സംബന്ധമായി സെക്രട്ടറി ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ ജോലികളും
14 ഷബ്ന എ ടെക്ക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഐടി സംബന്ധമായ ജോലികള്‍
15 കെ.കെ.ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍ —-‍———————-
16 മുഹമ്മദ് കെ അസിസ്റ്റന്‍റ് എന്‍ഞ്ചിനീയര്‍ ഇംപ്ലിമെന്‍റിംഗ് ഓഫീസര്‍
17 ഡോ.ഗീന ജോര്‍ജ്ജ് വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍ ഇംപ്ലിമെന്‍റിംഗ് ഓഫീസര്‍
18 ഷീജ ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ ഇംപ്ലിമെന്‍റിംഗ് ഓഫീസര്‍
19 ശ്രീലത വി ഇ ഒ ഇംപ്ലിമെന്‍റിംഗ് ഓഫീസര്‍
20 ഡോ.ഉഷാദേവി മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ അലോപ്പതി ഇംപ്ലിമെന്‍റിംഗ് ഓഫീസര്‍
20 ഡോ.സാഹിദ മജീദ് സി എം മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ഹോമിയോ ഇംപ്ലിമെന്‍റിംഗ് ഓഫീസര്‍
21 നിഷ കൃഷി ഓഫീസര്‍ ഇംപ്ലിമെന്‍റിംഗ് ഓഫീസര്‍
22 ഡോ.ആരിഫ ആയുര്‍വ്വേദം ഇംപ്ലിമെന്‍റിംഗ് ഓഫീസര്‍
23 മുനവര്‍ ഫൈറൂസ് എംജിഎന്‍ആര്‍ജിഎ അക്രഡിറ്റ് എഞ്ചിനീയര്‍
24 നവാസ് എംജിഎന്‍ആര്‍ജിഎ ഓവര്‍സീയര്‍
25 അന്‍വര്‍ എംജിഎന്‍ആര്‍ജിഎ അക്കൌണ്ടന്‍റ് & ഡിഇഒ
25 റംല എംജിഎന്‍ആര്‍ജിഎ അക്കൌണ്ടന്‍റ് & ഡിഇഒ