പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കോഴിക്കോട്
ബ്ളോക്ക്     

:

കൊടുവള്ളി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

19.24 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17

 
ജനസംഖ്യ

:

22565
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

11256
സ്ത്രീകള്‍

:

11309
ജനസാന്ദ്രത

:

1173
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1005
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

91.57
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

96.29
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

86.89
Source : Census data 2001