ഇലക്ഷന്‍ 2015 (ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്‍)

ക്രമനമ്പര്‍ ജനപ്രതിനിധികളുടെ പേരുവിവരം മൊബൈല്‍
1 (വാര്‍ഡ്-9) വി.സി.അബ്ദുള്‍ ഹമീദ് മാസ്റ്റര്‍ ‍ 9447339459
2 (വാര്‍ഡ്-7) മലയില്‍ ഷംസിയ ‍ 9496219643
3 (വാര്‍ഡ്-1) സിന്ധുമോഹന്‍ (ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി) ‍ 9497643077
4 (വാര്‍ഡ്-2) പി.ശ്രീധരന്‍ 9447715731
5 (വാര്‍ഡ്-3) ബിന്ദു 9605736256
6 (വാര്‍ഡ്-4) പങ്കജാക്ഷന്‍ (പ്രസിഡന്‍റ്) 9497650934
7 (വാര്‍ഡ്-5) ഹസീന ടീച്ചര്‍ (വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്) 9495620849
8 (വാര്‍ഡ്-6) ശ്യാമള 8943559789
9 (വാര്‍ഡ്-8) നസ്തര്‍ 9446784594
10 (വാര്‍ഡ്-10) സാബിറ മൊടയാനി 9496113168
11 (വാര്‍ഡ്-11) അബു 9946614357
12 (വാര്‍ഡ്-12) റിയാസ് എടത്തില്‍ 9446731179
13 (വാര്‍ഡ്-13) സക്കീന മുഹമ്മദ് (ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി) 9539955792
14 (വാര്‍ഡ്-14) മഞ്ജുള‍ 9497643018
15 (വാര്‍ഡ്-15) മുഹമ്മദ് റിയാസ്ഖാന്‍ (വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി) 9497643042
16 (വാര്‍ഡ്-16) ഷൈനി 9400215506
17 (വാര്‍ഡ്-17) അംബുജം 9496213721