1.തെങ്ങിന് വളം വിതരണം ജനറല്‍
2.തെങ്ങിന് വളം വിതരണം വനിത
3.സുഫലം