1.നെല്‍കൃഷി കൂലിചെലവ്
2.തെങ്ങിന് വളം വിതരണം ജനറല്‍
3.തെങ്ങിന് വളം വിതരണം വനിത
4.ഇടവിളകൃഷി വനിത ജനറല്‍
5.ഇടവിളകൃഷി വനിത എസ് സി
6.പച്ചക്കറി കൃഷി വിത്തും വളവും നല്‍കല്‍
7.വാട്ടര്‍ടാങ്ക് എസ് ടി
8.പോത്ത്കുട്ടി വിതരണം
9.വിവാഹധനസഹായം എസ് സി
10.വിവാഹധനസഹായം എസ് ടി
11.ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി
12.ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി അഡീഷനല്‍ ലിസ്റ്റ്
13.പട്ടികജാതി സൂക്ഷ്മ സംരഭങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം
14.കോഴിവളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍
15.മെറിറ്റോറിയസ് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്
16.വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി എസ് സി
17.കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി
18.കട്ടില്‍ ജനറല്‍
19.കട്ടില്‍ എസ് സി
20.ഭവനപുനരുദ്ധാരണം എസ് സി
21.ഭവനപുനരുദ്ധാരണം ജനറല്‍
22.പോത്ത് കുട്ടി വിതരണം എസ് സി
23.റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ്
24.വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി എസ് സി-അഡീഷ​ണല്‍ ലിസ്റ്റ്
25.കോഴി വിതരണം എസ് സി
26.പോത്ത് കുട്ടി വിതരണം എസ് സി-അഡീഷ​ണല്‍ ലിസ്റ്റ്
27.കോക്ലിയര്‍ ഇംപ്ലാന്‍റേഷന്‍
28.വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമേശ എസ് സി
29.വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ് ടി
30.റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്
31.ഡിഗ്രി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്
32.എസ് ടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്റ്റഡിടേബിള്‍