1.ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍
2.ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍
3.മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്തവര്‍
4.അപൂര്‍ണ്ണമായവ
5.ഇരട്ടിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയവ