വിലാസം

ആബിദ ടി
സെക്രട്ടറി & സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍
മടവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പി.ഒ.മടവൂര്‍
പിന്‍ : 673585
ഫോണ്‍ : 0495-2246262
ഇമെയില്‍ : madavoorgp@gmail.com
വെബ്ബ്സൈറ്റ് : www.lsgkerala.gov.in

————————————————————————————————————————–

സൂരജ് എ കെ
ഹെഡ്ക്ലാര്‍ക്ക് & അസിസ്റ്റന്‍റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍
മടവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പി.ഒ.മടവൂര്‍
പിന്‍ : 673585
ഫോണ്‍ : 0495-2246262
ഇമെയില്‍ : madavoorgp@gmail.com
വെബ്ബ്സൈറ്റ് : www.lsgkerala.gov.in