ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി അംഗീകാരം ലഭിച്ച വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ പ്രവൃത്തി സർക്കാർ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.ടെണ്ടറുകൾ കേരള പഞ്ചായത്തീരാജ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ്.ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരസിക്കുന്നതിനും മാറ്റിവെക്കാനുള്ള അധികാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.ടെണ്ടർ ദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ടെണ്ടർ നടത്തുന്നതായിരിക്കും.ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.(ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം GST രജിസ്‌ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്).
ടെണ്ടർ ഫോം ലഭിക്കുന്ന തിയ്യതി, സമയം :07/12/2019 12 മണി വരെ.
ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന തിയ്യതി, സമയം : 07/12/2019 1 മണി വരെ.
ടെണ്ടർ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന തിയ്യതി, സമയം : 07/12/2019 3 മണി

ടെണ്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ : 204
അടങ്കല്‍ : 147900
നീളം : 1.98 ms
വീതി : 90 cm
മുന്‍കാല്‍. നീളം : 60 cm
പിന്‍കാല്‍. നീളം : 50 cm
8mm plywood

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍

ടെണ്ടര്‍/റീടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍/റീടെണ്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍

ഡോക്ടര്‍ ഫാര്‍മസിസ്റ്റ് താല്‍ക്കാലിക നിയമനം

നിയമന വിവരങ്ങള്‍

MGNREGS ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

MGNREGS ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ ഇടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ ഇടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ/സാധനങ്ങൾ എന്നിവ സർക്കാർ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്/ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് ടെണ്ടർ/റീടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.ടെണ്ടറുകൾ കേരള പഞ്ചായത്തീരാജ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ്.ടെണ്ടർ/റീടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരസിക്കുന്നതിനും മാറ്റിവെക്കാനുള്ള അധികാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.ടെണ്ടർ ദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ടെണ്ടർ നടത്തുന്നതായിരിക്കും.ടെണ്ടർ/റീടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.(ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം GST രജിസ്‌ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്).
ടെണ്ടർ ഫോം ലഭിക്കുന്ന തിയ്യതി, സമയം :20/09/2019 12 മണി വരെ.
ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന തിയ്യതി, സമയം : 20/09/2019 1 മണി വരെ.
ടെണ്ടർ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന തിയ്യതി, സമയം : 20/09/2019 3 മണിമടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതി
2018-19

ക്രമ നമ്പര്‍

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍

പ്രൊജക്ടിന്‍റെ പേര്

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

അടങ്കല്‍

ടെണ്ടര്‍/റീടെണ്ടര്‍

1

79

യൂനാനി ഡിസ്പെന്‍സറിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍

മെഡി.ഓഫീസര്‍-
ആയുര്‍വ്വേദം

300000

ടെണ്ടര്‍

2

202

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വാങ്ങല്‍ എസ് സി

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

304500

ടെണ്ടര്‍

3

102

വാട്ടർ ടാങ്ക് നൽകൽ എസ്.സി

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

90000

ടെണ്ടര്‍

4

91

മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍

വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍

150000

ടെണ്ടര്‍

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

ക്വട്ടേഷന്‍ ഡീറ്റയില്‍സ്

2019-20 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

1.നെല്‍കൃഷി കൂലിചെലവ്
2.തെങ്ങിന് വളം വിതരണം ജനറല്‍
3.തെങ്ങിന് വളം വിതരണം വനിത
4.ഇടവിളകൃഷി വനിത ജനറല്‍
5.ഇടവിളകൃഷി വനിത എസ് സി
6.പച്ചക്കറി കൃഷി വിത്തും വളവും നല്‍കല്‍
7.വാട്ടര്‍ടാങ്ക് എസ് ടി
8.പോത്ത്കുട്ടി വിതരണം
9.വിവാഹധനസഹായം എസ് സി
10.വിവാഹധനസഹായം എസ് ടി
11.ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി
12.ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി അഡീഷനല്‍ ലിസ്റ്റ്
13.പട്ടികജാതി സൂക്ഷ്മ സംരഭങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം
14.കോഴിവളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍
15.മെറിറ്റോറിയസ് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്
16.വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി എസ് സി
17.കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി
18.കട്ടില്‍ ജനറല്‍
19.കട്ടില്‍ എസ് സി
20.ഭവനപുനരുദ്ധാരണം എസ് സി
21.ഭവനപുനരുദ്ധാരണം ജനറല്‍
22.പോത്ത് കുട്ടി വിതരണം എസ് സി
23.റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ്
24.വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി എസ് സി-അഡീഷ​ണല്‍ ലിസ്റ്റ്
25.കോഴി വിതരണം എസ് സി
26.പോത്ത് കുട്ടി വിതരണം എസ് സി-അഡീഷ​ണല്‍ ലിസ്റ്റ്
27.കോക്ലിയര്‍ ഇംപ്ലാന്‍റേഷന്‍
28.വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമേശ എസ് സി