വെബ്സൈറ്റുകള്‍

പരിധിയില്‍ പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വെബ്സൈറ്റുകള്‍
ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/bharananganampanchayat
കരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/karoorpanchayat
കൊഴുവനാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kozhuvanalpanchayat
കടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kadanadpanchayat
മീനച്ചില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/meenachilpanchayat
മുത്തോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mutholypanchayat