പൊതു വിവരങ്ങള്‍

ജില്ല
:
കോട്ടയം
ബ്ലോക്ക് 
:
ളാലം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
:
173
ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം
:
13
ജനസംഖ്യ
:
98886
പുരുഷന്‍മാര്‍
:
49347
സ്ത്രീകള്‍
:
49539
ജനസാന്ദ്രത
:
570
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം
:
1004
മൊത്തം സാക്ഷരത
:
95
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)
:
97
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)
:
95
Source : Census data 2001