ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്പദ്ധതി 2019 -20 ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സർഗോത്സവം ഉദ്ഘാടനം  ജനുവരി 7 ന് സിനിആർട്ടിസ്റ്റ് കുമാരി മിയ നിർവഹിച്ചു
img-20200203-wa0030img-20200203-wa00271img-20200203-wa002615