നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി ഫോണ്‍
ശ്രീ ഷെറീഫ് കെ യു സെക്രട്ടറി ,ളാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 8281040548
ശ്രീമതി സുനിത എം അസി.എക്സി.എന്‍ജിനീയര്‍,ളാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്,എല്‍.എസ്.ജി.ഡി സബ്ഡിവിഷന്‍ 9447452830
ശ്രീമതി മീര പി അസി. എന്‍ജിനീയര്‍, എല്‍.എസ്.ജി.ഡി സബ് ഡിവിഷന്‍, ളാലം 9947748095
ഡോ. ജയ്സി എം കട്ടപ്പുറം മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍,സാമൂഹ്യആരോഗ്യകേന്ദം,ഉള്ളനാട് 9446197592
ശ്രീമതി ഡെയ്സമ്മ വര്‍ക്കി സി.ഡി.പി ഒ, ളാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 9744391748
ശ്രീമതി ബിന്ദു കെ കെ അസി.ഡയറക്ടര്‍,കൃഷി,പാലാ 9447659566
ശ്രീ ലോറന്‍സ് മാത്യു വ്യവസായവികസന ഓഫീസര്‍,പാലാ 9446367985
ശ്രീമതി സി എന്‍ പൊന്നമ്മ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്‍,പാലാ 8547630067,9744387120
ശ്രീ ലതീഷ് കുമാര്‍ പി വി ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍, ളാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 9847213951