ഡാറ്റാ ബാങ്ക് തിരുത്തല്‍ വിജ്ഞാപനം dt 01.12.2020

Data Bank Data Bank

2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2020-21
1.ഫലവര്‍ഗ്ഗ വിളകളുടെ നടീല്‍ വസ്തുക്കളുടെ വിതരണം
2.ഭവനപുനരുദ്ധാരണം
3.മുട്ടക്കോഴി വിതരണം
4.സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് PH
5.പഠനോപകരണം
6.നെല്‍കൃഷി കൂലിചെലവ്
7.വീട്ട് വളപ്പിലെ മത്സ്യകൃഷി
8.കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

ലെക്കിടി പേരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

ലെക്കിടി പേരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

ഓഡിറ്റ്

ലെക്കിടി പേരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- AFS 2017-18

Annual_report

ലെക്കിടി പേരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക
Budget 2017-18 1

Budget 2017-18 2
Budget 2017-18 3
Budget 2017-18 4

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ -ഗുണഭോക്താക്കൾ

1.കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ -ഗുണഭോക്താക്കൾ

ഇലക്ഷന്‍ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

<a” ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന് വെബ് സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്”

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2019

1.Admin Report

2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

Older Entries »