വിലാസം

കുഴൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കുഴൂര്‍ പി.ഒ, തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല

പിന്‍ -680734

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0480 2779751

ഇമെയില്‍ ഐഡി : kuzhurgp@gmail.com


Kuzhur Grama Panchayat

Kuzhur P.O, Thrissur District

Pin- 680734

Phone Number : 0480 2779751

email id : kuzhurgp@gmail.com