പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തൃശ്ശൂര്‍
ബ്ളോക്ക്

:

മാള
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

19.11 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

14

ജനസംഖ്യ

:

18569
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

9010
സ്ത്രീകള്‍

:

9559
ജനസാന്ദ്രത

:

972
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1061
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

90.97
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

94.3
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

87.86
Source : Census data 2001