കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും അംഗീകരിച്ചത്

സ്വന്തമായി ഭൂമിയുളള ഭവനം ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും അംഗീകരിച്ചത്

ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത്