ലൈഫ് മിഷന്‍ സാധ്യത പട്ടിക - ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരം

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരം - കാരണസഹിതം

പൂർണ്ണമായും വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താത്തവ

പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഫോമുകളുടെ വിവരം