റേഷന്‍കാര്ഡ് പുതുക്കല് സംബന്ധിച്ച പരാതികളും ആക്ഷേപങ്ങളുും

07/01/2017 ന് കുഴൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് റേഷന്കാര്ഡ് കരട് പട്ടികയിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും പരാതികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്