അപേക്ഷാ ഫോമുകള്‍

വിവിധ ക്ഷേമപെന്‍ഷനുകളുടെ അപേക്ഷാഫോം

കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍

മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

ശാരീരികമായ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

50 വയസ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

വിധവാപെന്‍ഷന്‍

ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫോമുകള്‍

ജനന രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫോം - ഫോം നമ്പര്‍ 1

മരണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫോം- ഫോം നമ്പര്‍ 2

വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫോമുകള്‍

ഹിന്ദു വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫോം- ഫോം നമ്പര്‍ 1

പൊതുവിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫോം- ഫോം നമ്പര്‍ 1,2