ഫോട്ടോ ഗാലറി

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ (NREGS) ഭാഗമായി പണിയെടുക്കുന്ന കുഴുപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങള്‍