പ്രളയം 2018 വീടുകളുടെയും കടകളുടെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയുംനാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റല്‍ അടിസ്ഥാന വിവര ശേഖരണം നടത്തിയത്

Approved List
Rejected List

tender LSGD

പുനര്‍ലേലം(Last date 12.11.2018)
ലേലം(Last date 12.11.2018)
ലേലം(Last date 14.11.2018)
പുനര്‍ലേലം(Last date 14.11.2018)

പുനര്‍ലേലം

പുനര്‍ലേലം(20.10.2018)

ടെണ്ടര്‍ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്

ടെണ്ടര്‍ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് - last date 22-10-2018

ക്വട്ടേഷന്‍-വെട്ടിമാറ്റിയ മരം എടുക്കുന്നതിന്Last Date30.8.18

quotation-tree1

ടെണ്ടറുകള്‍

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍-ഇടെണ്ടര്‍ (01.08.2018)
പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ (19.07.2018)
വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍(ജനറല്‍) (25.07.2018)
എല്‍ഇഡിസ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍ (25.07.2018)
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി നല്‍കല്‍ (25.07.2018),—–> Additional Specification
എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി നല്‍കല്‍ (25.07.2018), —–> Additional Specification
എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശ,കസേര, വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍(എസ്.സി),വനിതകളായ വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ (25.07.2018)

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - പഞ്ചായത്ത്തല കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

അങ്കണവാടി കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിനുള്ള ലേലം

a

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വ്യക്തിഗത/കുടുംബ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുളള അപേക്ഷകള്‍ website-notice1

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- ഫോട്ടോ എടുത്ത് നല്‍കുന്നതിനുളള ക്വട്ടേഷന്‍