ടെണ്ടര്‍/ഇടെണ്ടര്‍-പൊതുമരാമത്ത് പണികള്‍ 2019-20 (27.08.2019)