2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി- കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് -