ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍
ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം
1 സഞ്ജയ് പ്രഭു. ഡി സെക്രട്ടറി
2 ചന്ദ്രമണി ടി വി ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്
3 റജീന കെ എം അക്കൌണ്ടന്‍റ്
4 ശ്രീഷ കെ എസ് യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക്
5 രതീഷ്.ടി.കെ യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക്
6 ബിന്‍സി വി എം യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക്
7 ശ്രീകുമാര്‍. ബി.ആര്‍ എല്‍ . ഡി . സി
8 സിബി. കെ. എസ് എല്‍ . ഡി . സി
9 രാജേഷ് പി എം എല്‍ . ഡി . സി
10 സുനി. ഐ. ആര്‍ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ണ്ടന്‍റ്
11 കെ. എ. മണി ലൈബ്രേറിയന്‍
12 പി.ടി സുശീല പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍
13 അമില ടി എസ് ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്