മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെ പേര്
1 പൌലോസ് മാളിയേക്കല്‍
2 പുതുവ പൌലോസ്
3 കൃഷ്ണപൈ കെ. ആര്‍
4 എം. കെ ചെറിയാന്‍
5 കുഞ്ഞമ്മ ഫ്രാന്‍സിസ്
6 സി. എ വില്‍സന്‍
7 എം. എം പ്രമുഖന്‍
8 ടി. ജി. വിജയന്‍