പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

എറണാകുളം
ബ്ളോക്ക്

:

വൈപ്പിന്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

5.76ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

13

ജനസംഖ്യ

:

11446
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

5550
സ്ത്രീകള്‍

:

5896
ജനസാന്ദ്രത

:

1987
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1062
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

91.93
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

95.84
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

88.42
Source : Census data 2001