വിവരാവകാശ നിയമം 2005

വിവരാവകാശ നിയമം - 2005

കുഴുപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

സഞ്ജയ് പ്രഭു ഡി

സെക്രട്ടറി

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

പബ്ലിക് ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ ജില്ല

പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍

എറണാകുളം ജില്ല

(Ph: 0484 2422216)

പബ്ലിക് ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

സംസ്ഥാനം

ജോയിന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍(ഭരണം)
(Ph: 0471 2321054)

അസിസ്റ്റന്‍റ് ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം

(Ph: 0471 2321054)