മാവ് മരം ലേലം/ക്വട്ടേഷന്

മാവ് മരം ലേലം/ക്വട്ടേഷന് (Last date 26.12.2019)

മാവ് മരം ലേലം/ക്വട്ടേഷന് (Last date 18.11.2019)

2019-20 വിവിധ വാര്‍ഷിക പദ്ധതികളുടെ ടെണ്ടറുകള്‍/റീടെണ്ടര്

2019-20 E tender - Cot for old age (General)- ICDS (Last date 25.10.2019)

2019-20 റീ ടെണ്ടര്- street light AMC (Last date 25.10.2019)

2019-20 വിവിധ വാര്‍ഷിക പദ്ധതികളുടെ ടെണ്ടറുകള്‍(20.09.2019)- cancelled tender

2019-20 വിവിധ വാര്‍ഷിക പദ്ധതികളുടെ ടെണ്ടറുകള്‍(20.09.2019)- cancelled tender
2019-20 വിവിധ വാര്‍ഷിക പദ്ധതികളുടെ ടെണ്ടറുകള്‍(20.09.2019)

പുനര്‍ലേലം - വണ്ടിപ്പേട്ട

പുനര്‍ലേലം - വണ്ടിപ്പേട്ട(02.09.2019)

Dot matrix printer purchase

Dot matrix printer purchase(24.08.2019)

ടെണ്ടര്‍/ഇടെണ്ടര്‍-പൊതുമരാമത്ത് പണികള്‍ 2019-20

ടെണ്ടര്‍/ഇടെണ്ടര്‍-പൊതുമരാമത്ത് പണികള്‍ 2019-20 (27.08.2019)

പുനര്‍ലേലം(22.08.2019)

പുനര്‍ലേലം(22.08.2019)

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി- കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി- കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് -

QUOTATION FOR PHOTOSTAT MECHINE AMC -LAST DT.10.07.19

QUOTATION FOR PHOTOSTAT MECHINE AMC -LAST DT.10.07.19

Printing Quotation

Printing Quotation

ക്വട്ടേഷന്‍-NREGS

ക്വട്ടേഷന്‍-NREGS