കോവിഡ് 19 -കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ ഭക്ഷണവിതരണം സംബന്ധിച്ച

സൌജന്യ ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ക്വട്ടേഷന്‍-പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍

ക്വട്ടേഷന്‍-പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍

പുനര്‍ലേലം

പുനര്‍ലേലം

Retender

Retender

വിവിധ ലേലങ്ങള്‍

വിവിധ ലേലങ്ങള്‍ 2020-21(20-02-2020)

മാവ് മരം ലേലം/ക്വട്ടേഷന്

മാവ് മരം ലേലം/ക്വട്ടേഷന് (Last date 26.12.2019)

മാവ് മരം ലേലം/ക്വട്ടേഷന് (Last date 18.11.2019)

2019-20 വിവിധ വാര്‍ഷിക പദ്ധതികളുടെ ടെണ്ടറുകള്‍/റീടെണ്ടര്

20219-20 electrical work (Last date 07.02.2020)
20219-20 lsgd works (Last date 06.02.2020)

2019-20 E tender - Cot for old age (General)- ICDS (Last date 25.10.2019)

2019-20 റീ ടെണ്ടര്- street light AMC (Last date 25.10.2019)

2019-20 വിവിധ വാര്‍ഷിക പദ്ധതികളുടെ ടെണ്ടറുകള്‍(20.09.2019)- cancelled tender

2019-20 വിവിധ വാര്‍ഷിക പദ്ധതികളുടെ ടെണ്ടറുകള്‍(20.09.2019)- cancelled tender
2019-20 വിവിധ വാര്‍ഷിക പദ്ധതികളുടെ ടെണ്ടറുകള്‍(20.09.2019)

പുനര്‍ലേലം - വണ്ടിപ്പേട്ട

പുനര്‍ലേലം - വണ്ടിപ്പേട്ട(02.09.2019)

Dot matrix printer purchase

Dot matrix printer purchase(24.08.2019)

ടെണ്ടര്‍/ഇടെണ്ടര്‍-പൊതുമരാമത്ത് പണികള്‍ 2019-20

ടെണ്ടര്‍/ഇടെണ്ടര്‍-പൊതുമരാമത്ത് പണികള്‍ 2019-20 (27.08.2019)