2020-21 ക്വട്ടേഷന്‍ lsgd

2020-21 ക്വട്ടേഷന്‍ lsgd

എഎംസി ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് 2020-21- ക്വട്ടേഷന്‍

എഎംസി ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് 2020-21- ക്വട്ടേഷന്‍

ക്വട്ടേഷന്‍

ക്വട്ടേഷന്‍(08-06-2020)

ക്വട്ടേഷന്‍ പ്രിന്‍റിംഗ് വര്‍ക്ക് 2020-21

ക്വട്ടേഷന്‍ പ്രിന്‍റിംഗ് വര്‍ക്ക് 2020-21(04.05.2020)

കോവിഡ് 19 -കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ ഭക്ഷണവിതരണം സംബന്ധിച്ച

സൌജന്യ ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ക്വട്ടേഷന്‍-പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍

ക്വട്ടേഷന്‍-പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍

പുനര്‍ലേലം

പുനര്‍ലേലം

Retender

Retender

വിവിധ ലേലങ്ങള്‍

വിവിധ ലേലങ്ങള്‍ 2020-21(20-02-2020)

മാവ് മരം ലേലം/ക്വട്ടേഷന്

മാവ് മരം ലേലം/ക്വട്ടേഷന് (Last date 26.12.2019)

മാവ് മരം ലേലം/ക്വട്ടേഷന് (Last date 18.11.2019)