വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഗ്രാമ സഭ

അപേക്ഷാ ഫോറം (അപേക്ഷകള്‍ അതാത് വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്‍വീനര്‍മാരുടെ കൈവശം ഏല്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 30.06.2017)

ഗ്രാമസഭാ നോട്ടീസ് 2017-18

img_00011

2017-18 ഊരുകൂട്ട യോഗ നോട്ടീസ്

img_0001img_0002

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18

ഗ്രാമസഭാ നോട്ടീസ്

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധി -2017-18 വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വിവരങ്ങള്‍

കുറ്റിക്കോല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍ക്കുള്ള വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളെ 16.02.2017 തീയതിയിലെ 7/5(1) നമ്പര്‍ ഭരണസമിതി തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പുനര്‍ ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

വാര്ഷിക പദ്ധതി 2016-17 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഇവിടെ ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓഫീസിലെ കംപ്യൂട്ടറുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

നോട്ടീസ്

img_new

img_0001_newimg_0002_new