സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി

2017 വര്‍ഷത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങള്‍

പേര് എണ്ണം തീയതി
ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം 8 27/01/2017, 20/02/2017, 09/03/2017, 15/04/2017, 04/05/2017, 26/05/2017, 15/06/201, 17/07/2017
വികസന കാര്യം 6 31/01/2017, 25/02/2017, 10/03/2017, 27/04/2017, 26/05/2017, 15/06/2017
സാമൂഹിക ക്ഷേമം 8 10/01/2017, 15/02/2017, 04/03/2017, 10/03/2017, 07/04/2017, 04/05/2017, 26/05/2017, 15/06/2017
ധനകാര്യം 10 10/01/2017, 10/02/2017, 10/03/2017, 15/03/2017, 24/03/2017, 10/04/2017, 10/05/2017, 24/05/2017, 09/06/2017, 23/06/2017