പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കാസര്‍ഗോഡ്
ബ്ളോക്ക്     

:

കാസര്‍ഗോഡ്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

66ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

16

ജനസംഖ്യ

23,642
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

11928
സ്ത്രീകള്‍

:

11714
ജനസാന്ദ്രത

:

***
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

***
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

***
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

***
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

***
Source : Census data 2001