1. ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്രവൈസര്‍ ക്ഷണിച്ച ടെണ്ടര്‍
  2. അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ ക്ഷണിച്ച ടെണ്ടര്‍
  3. അസി.സെക്രട്ടറി ക്ഷണിച്ച ടെണ്ടര്‍
  4. സെക്രട്ടറി ക്ഷണിച്ച ടെണ്ടര്‍