വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19

ഗ്രാമസഭ/ഊരുകൂട്ട നോട്ടീസ്

imgooru1

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2015-16

1. തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളം

2. കവുങ്ങ് കൃഷിക്ക് തുരിശ് വിതരണം

3. പശുവളര്‍ല്‍ പദ്ധതി

4. തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് പമ്പ്സെറ്റ്

5. വികലാംഗ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

6. ഭവന നിര്‍മ്മാണ പദ്ധതി


വാര്ഷിക പദ്ധതി 2015-16


ഗുണഭോക്ത്ൃ പട്ടിക 2013-14

1.ഗ്രാമ സഭ

2.ഊരുകൂട്ടം