ഒഴിവ്

തെഴില്‍ ഉറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ DEO/OVERSEER ഒഴിവ്

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ് 2017-18

  1. ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്രവൈസര്‍ ക്ഷണിച്ച ടെണ്ടര്‍
  2. അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ ക്ഷണിച്ച ടെണ്ടര്‍
  3. അസി.സെക്രട്ടറി ക്ഷണിച്ച ടെണ്ടര്‍
  4. സെക്രട്ടറി ക്ഷണിച്ച ടെണ്ടര്‍

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

img

ലൈഫ് മിഷന്‍

സാധ്യതാ പട്ടിക

  1. ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍
  2. ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

നോട്ടീസ്

Click Here

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഗ്രാമ സഭ

അപേക്ഷാ ഫോറം (അപേക്ഷകള്‍ അതാത് വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്‍വീനര്‍മാരുടെ കൈവശം ഏല്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 30.06.2017)

ഗ്രാമസഭാ നോട്ടീസ് 2017-18

img_00011

2017-18 ഊരുകൂട്ട യോഗ നോട്ടീസ്

img_0001img_0002

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18

ഗ്രാമസഭാ നോട്ടീസ്

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധി -2017-18 വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വിവരങ്ങള്‍

കുറ്റിക്കോല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍ക്കുള്ള വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളെ 16.02.2017 തീയതിയിലെ 7/5(1) നമ്പര്‍ ഭരണസമിതി തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പുനര്‍ ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക