പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020

വോട്ടര്‍ പട്ടിക (കരട്)

  1. മലയാളം
  2. കന്നട

കുറ്റിക്കോല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ISO

iso

കുറ്റിക്കോല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്ISO 9001:2015 ലഭിച്ചു

കട്ടില്‍ വിതരണം

kattil

കുറ്റിക്കോല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2019/20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്രവൈസറുടെ കട്ടില്‍ വിതരണം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമയ കട്ടില്‍ വിതരണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി.ലിസ്സി.പി.ജെ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

ലേലം (പഞ്ചായത്ത് വാഹനം)

കുറ്റിക്കോല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പഴയ വാഹനം ലേലം ചെയ്യുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ലേലം (തടി)

img_20190123_064048

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്സ്യം(AMC)

img_20190122_203115

ഒഴിവ്

തെഴില്‍ ഉറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ DEO/OVERSEER ഒഴിവ്

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ് 2017-18

  1. ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്രവൈസര്‍ ക്ഷണിച്ച ടെണ്ടര്‍
  2. അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ ക്ഷണിച്ച ടെണ്ടര്‍
  3. അസി.സെക്രട്ടറി ക്ഷണിച്ച ടെണ്ടര്‍
  4. സെക്രട്ടറി ക്ഷണിച്ച ടെണ്ടര്‍

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

img

ലൈഫ് മിഷന്‍

സാധ്യതാ പട്ടിക

  1. ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍
  2. ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

നോട്ടീസ്

Click Here