ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം
1 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍. ടി. പി സെക്രട്ടറി
2 സുധീഷ്. ഇ. പി. അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 രമേശ് ബാബു കൊയിറ്റി ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്
4 റീജ ചെറുവാട്ടില്‍ അക്കൌണ്ടന്റ്
5 ദിനേഷ് കുമാര്‍ ‍. സി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 രാജേഷ്. പി.പി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 ഷലീമ സുരേഷ് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 രശ്മി. വി. സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
9 ദിജേഷ്മുരളി. കെ. പി. ക്ലര്‍ക്ക്
10 ശ്രീരാജ്. കാരായി ക്ലര്‍ക്ക്
11 ശരത്. എ. കെ. ക്ലര്‍ക്ക്
12 ശരണ്യ. കെ. ഓഫീസ് അറ്റന്‍റഡ്
13 സുനില്‍ കുമാര്‍. വി. ഡ്രൈവര്‍ ഗ്രേഡ് 2 എല്‍.ഡി.വി
14 ഭാര്‍ഗ്ഗവി. കെ. വി. പി.ടി.ആര്‍.എസ്