ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം
1 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍. ടി. പി സെക്രട്ടറി
2 ദിനേശന്‍. കെ അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 സുധീഷ്. ഇ. പി ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്
4 സൌമ്യ ഫ്രാന്‍സിസ് അക്കൌണ്ടന്റ്
5 രാജേഷ്. പി.പി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 ഷലീമ സുരേഷ് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 ദിപു. ജി.വി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 ദിനേഷ് കുമാര്‍ ‍. സി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
9 ജയശ്രീ. വി എഫ്. റ്റി. സി. എം