പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കണ്ണൂര്‍
ബ്ളോക്ക്

:

ഇരിക്കൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

35.1 ച കി മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

16

ജനസംഖ്യ

:

22501
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

11195
സ്ത്രീകള്‍

:

11306
ജനസാന്ദ്രത

:

641
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1010
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

89.88
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

95.11
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

84.75
Source : Census data 2001