വരള്‍ച്ച ദുരിതാശ്വാസം- കുടിവെള്ള വിതരണംquotation-notice-25-04-20