പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് - എര്‍ത്തിംഗ്, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍, നെറ്റ് വര്‍ക്കിംഗ് ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

അംഗന്‍വാടിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ വാര്‍ഡ് 14

അറിയിപ്പ്

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി റീ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം (ലാപ് ടോപ്, സ്റ്റേഷനറി)

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ദര്‍ഘാസ്/പുനര്‍ ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം (ഇ-ടെണ്ടര്‍ മുഖേന)

ദര്‍ഘാസ്/പുനര്‍ ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍- മെറ്റീരിയല്‍ സപ്ലൈ(MGNREGS)

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

Clerk Vacancy

ക്ലാര്‍ക്ക് - ഒഴിവുകള്‍

കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍ അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

നോട്ടീസ്

കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഓഫര്‍

സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഓഫര്‍

ടെണ്ടര്‍/റീ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

കുട്ടമ്പുഴ ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഊരുകൂട്ടം ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്