എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ്. ഓവര്‍സിയര്‍ - അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

overseer-notification1

പ്രിന്റിംഗ് ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

പ്രിന്റിംഗ് ,അനുബന്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

quotation-notice-printing1 (Tender Notice)

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് - എര്‍ത്തിംഗ്, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍, നെറ്റ് വര്‍ക്കിംഗ് ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

അംഗന്‍വാടിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ വാര്‍ഡ് 14

അറിയിപ്പ്

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി റീ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം (ലാപ് ടോപ്, സ്റ്റേഷനറി)

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ദര്‍ഘാസ്/പുനര്‍ ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം (ഇ-ടെണ്ടര്‍ മുഖേന)

ദര്‍ഘാസ്/പുനര്‍ ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍- മെറ്റീരിയല്‍ സപ്ലൈ(MGNREGS)

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

Clerk Vacancy

ക്ലാര്‍ക്ക് - ഒഴിവുകള്‍

കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍ അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

നോട്ടീസ്