കുറ്റിയാംചാല്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍ കെട്ടിടം ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍

കുറ്റിയാംചാല്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍ കെട്ടിടം ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍

അംഗന്‍വാടി വയറിംഗ് - റീടെണ്ടര്‍

Retender for Anganvadi wiring Ward 17

അംഗന്‍വാടി വയറിംഗ് - വാര്‍ഡ് 17 ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

അംഗന്‍വാടി വയറിംഗ്

കുട്ടമ്പുഴ ടൌണ്‍ ഹാള്‍ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍ -ഇ- ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

കുട്ടമ്പുഴ ടൌണ്‍ ഹാള്‍ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍ -ഇ- ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ക്ക് മോണിറ്റര്‍, യു.പി.എസ്. വാങ്ങല്‍,

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

കുടിവെള്ള ടാങ്ക് വാങ്ങല്‍, മേശ,കസേര വാങ്ങല്‍, സോളാര്‍ റാന്തല്‍ വാങ്ങല്‍

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

സോളാര്‍ സ്ടട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് വാങ്ങല്‍, ആംബുലന്‍സിന് മൊബൈല്‍ ഫ്രീസര്‍ വാങ്ങല്‍, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ് - സാധന സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങല്‍, വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കല്‍, ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍ നിയമനം

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

അംഗന്‍വാടിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്‍, ബഡ്സ് സ്കൂളിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ -ഓഫറുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

ടെണ്ടര്‍ - കുട്ടമ്പുഴ മൃഗാശുപത്രിക്ക് മരുന്നു വാങ്ങല്‍

medicine-purchase-for-veterinary-dispensary

2019 - 20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഊരുകൂട്ട ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്