കുത്തിയതോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക (2020)

വാര്‍ഡ് 1 ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 1 ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 2 ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 2 ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 3 ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 4 ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 5 ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 6 ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 6 ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 7 ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 7 ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 8 ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 9 ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 9 ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 10 ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 10 ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 11 ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 12 ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 12 ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 13 ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 13 ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 14 ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 15 ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 15 ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 16 ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 16 ഭാഗം 2

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

നെല്‍വിത്ത്
ഇടവിളകൃഷി
കാര്‍ഷികസേവനം
ഗ്രോബാഗ്
ചക്കഗ്രാമം
ജൈവവളം കീടനാശിനി
തെങ്ങിന് ജൈവവളം
തെങ്ങിന് മരുന്നുതളി
പച്ചക്കറിതൈ
പച്ചക്കറി തൈ ദീര്‍ഘകാലം
വാഴകൃഷി
സബ്ബ്സിഡി വനിതാ ഗ്രൂപ്പ്
അംഗപരിമിത ലഘൂകരണ ഉപകരണം നല്‍കല്‍
വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍
പഠനമുറി
കിടാരി എസ്സ്.സി
കാലിത്തീറ്റവിതരണം
കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍
ഗാര്‍ഹിക ക്കൂസുകള്‍ക്ക് റിട്രോഫിറ്റിംഗ്
പാലിന് സബ്ബ്സിഡി
അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് മുച്ചക്ര വാഹനം
വനിതകള്‍ക്കുള്ള വ്യക്തിഗത മുട്ടകോഴി വളര്‍ത്തല്‍
ലാപ്പ്ടോപ്പ് എസ്സ്.സി
മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്
പ്രോഫഷണല്‍ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ധനസഹായം എസ്സ്.സി
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍
മത്സ്യതൊഴിലാളികല്‍ക്ക് വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ്സ്.സി
നെല്‍കൃഷി

ജീവനക്കാരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍

staff-details1

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ആട്ടിന്‍ കുട്ടി വിതരണം എസ് ടി
ആട്ടിന്‍ കുട്ടി വിതരണം ജനറല്‍
ഇടവിളകൃഷി
എസ് സി കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍
എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്
എസ് സി വിവാഹധനസഹായം
എസ് സി സൈക്കിള്‍
കാലിത്തീറ്റ
കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ (ജനറല്‍)
കേര കൃഷി വളം
ഗ്രോബാഗ്
തായ്ക്കോണ്ട
തുല്ല്യത ഫീസാനുകൂല്ല്യം
തെങ്ങ് വെട്ടിമാറ്റലും തെങ്ങിന്‍ തൈ വിതരണം
നെല്‍കൃഷി കൂലിചെലവ്
പച്ചക്കറി തൈ വിതരണം
പച്ചക്കറി വളം
പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍തഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം
പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറിപട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം
പമ്പ് സെറ്റ്
പ്രഫഷണല്‍ കോഴ്സ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
പാലിന് ഇന്‍സന്‍റീവ്
പി എം എ വൈ എസ് സി
ഭവനപുനരുദ്ധാരണം എസ് സി
മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഭവനപുനരുദ്ധാരണം
മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് മേശ കസേര
മരുന്ന് തളി
ലൈഫ് എസ് ടി
ലൈഫ് എസ് സി
ലൈഫ് ജനറല്‍
വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍
വല
വാഴകൃഷി
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ് ടി
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍(ജനറല്‍)
ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍തഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്‍ നിയമനം

ae-posting

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

സമഗ്ര ഇടവിളകൃഷി പദ്ധതി
എസ് സി വിഭാഗത്തിന് ഭൂമി വാങ്ങല്‍
കാര്‍ഷിക സേവനങ്ങള്‍ക്ക് സബ്സിഡി
കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ ജനറല്‍
സമഗ്ര കേര വികസന പദ്ധതി
നെല്‍കൃഷി വികസന പദ്ധതി
ജലസേചനത്തിന് പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ് സി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍(വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകള്‍ വാസയോഗ്യമാക്കല്‍)
സമഗ്ര പച്ചക്കറികൃഷി
മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വല (ഉള്‍നാടന്‍)
എസ് സി കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍
കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം
കിടാരി വിതരണം
കുരുമുളക് തൈ വിതരണം
ഗ്രോബാഗ്
ജൈവ കൃഷി വികസന പദ്ധതി
തുണി പേപ്പര്‍ ക്യാരി ബാഗുകളുടെ നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ്
പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി
ക്ഷീര സംഘങ്ങള്‍ മുഖേന വിതരണം ചെയ്യുന്ന പാലിന് സബ്സീഡി
മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് മേശ, കസേര
ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന പഠിതാക്കള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
ക്ലബുകള്‍ക്ക് സ്പോര്‍ട്സ് കിറ്റ്
സമഗ്ര പച്ചക്കറി കഷി(വനിത)
മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വല(സമുദ്രമേഖല)

ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അംഗീകൃത ലിസ്റ്റ് 11.09.2017

ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകള്‍ പട്ടിക 1( മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്തവ)
ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകള്‍ പട്ടിക 2 (അപൂര്‍ണ്ണമായവ)
ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകള്‍ പട്ടിക 3 (ഇരട്ടിയായവ)
ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകള്‍ പട്ടിക 4 (അന്വേഷിച്ചതില്‍ നിന്ന് ഓഴുവാക്കിയവര്
ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകള്‍ പട്ടിക 5( മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പ്രകാരം സൈറ്റില്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവ)
നിരസിക്കപ്പെട്ട അപ്പീലുകളുടെ പട്ടിക 1(ഭവന രഹിതര്‍)
നിരസിക്കപ്പെട്ട അപ്പീലുകളുടെ പട്ടിക 2(ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍)
ഭൂമിയുളള ഭവനരഹിതരുടെ അര്‍ഹത ലിസ്റ്റ് 1
ഭൂമിയുളള ഭവനരഹിതരുടെ അര്‍ഹത ലിസ്റ്റ് 2(അപ്പീല്‍ പരിഗണിച്ചതിനുശേഷമുള്ളത്)
ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ പട്ടിക 1
ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ പട്ടിക2 (അപ്പീലിനു ശേഷമുള്ളത്)

കുത്തിയതോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് സാദ്ധ്യതാ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാദ്ധ്യതാപട്ടിക
സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരില്‍ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാദ്ധ്യതാ പട്ടിക

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

പൌരാവകാശ രേഖ 2017

ആമുഖം
പൌരാവകാശ രേഖ

Older Entries »