സമൂഹ അടുക്കള-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2019-20 വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

Click Here

ലേല പരസ്യം

ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക

കുത്തനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇ-ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

പുനര്‍ലേല പരസ്യം

maronicholakkulam

കുത്തനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കുടംബശ്രീ ഓഫീസിലേക്ക് ലാപ്ടോപ്- ക്വട്ടേഷന്‍

quotation-page-001

Quotation-page-002

ടെണ്ടര്‍ മാറ്റിവെച്ചു

ടെണ്ടര്‍ മാറ്റിവെച്ചു

കുത്തനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ലൈഫ് മിഷന്‍- കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

കുത്തനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

പ്രസിഡന്‍റ് & വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

കുത്തനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റായി ശ്രീമതി. മായ.പി.എ, വൈസ് പ്രസിഡന്‍റായി ശ്രീ. ഉമ്മര്‍ ഫറൂക്ക്. കെ.എ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

president vice president

Older Entries »