ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

e0b4b6e0b4bee0b4b0e0b580e0b4b0e0b4bfe0b495-e0b4aee0b4bee0b4a8e0b4b8e0b4bfe0b495-e0b4b5e0b586e0b4b2e0b58de0b4b2e0b581e0b4b5e0b4bfe0b4b3
beneficiary-list-2018-19-latest

കുരുവട്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

benef-list-converted-pdf

SPECIFICATION

projctr-pdf-aug-18-19

ടെണ്ടര്‍/റീ-ടെണ്ടര്‍/ഇ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

retender

കുരുവട്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്

addi
e0b495e0b4bfe0b4a3e0b4b0e0b58d_-e0b4b1e0b580e0b49ae0b4bee0b4b0e0b58d_e0b49ce0b58de0b49ce0b58d-1
e0b4aae0b4a0e0b4a8e0b4aee0b581e0b4b1e0b4bf
e0b4aee0b587e0b4b2e0b58d_e0b495e0b58de0b495e0b582e0b4b0-e0b4a8e0b4b5e0b580e0b495e0b4b0e0b4a3e0b482-sc
e0b4aee0b587e0b4b2e0b58d_e0b495e0b58de0b495e0b582e0b4b0-e0b4a8e0b4b5e0b580e0b495e0b4b0e0b4a3e0b482-e0b49ce0b4a8e0b4b1e0b4b2e0b58d_-4
e0b4b5e0b583e0b4a6e0b58de0b4a7e0b4b0e0b58d_e0b495e0b58de0b495e0b58d-e0b495e0b49fe0b58de0b49fe0b4bfe0b4b2e0b58d_-2-1
e0b4b5e0b583e0b4a6e0b58de0b4a7e0b4b0e0b58d_e0b495e0b58de0b495e0b58d-e0b4b5e0b580e0b49fe0b58de0b49fe0b4bfe0b4a8e0b581e0b4b3e0b58de0b4b3

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

pdf

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18 - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

e0b487e0b49fe0b4b5e0b4bfe0b4b3-e0b495e0b583e0b4b7e0b4bf-e0b4b5e0b4bfe0b4a4e0b58de0b4a4e0b58d-e0b4b5e0b4bfe0b4a4e0b4b0e0b4a3e0b482
e0b48ee0b4b8e0b58d-e0b4b8e0b4bf-e0b4b5e0b4bfe0b4a6e0b58de0b4afe0b4bee0b4b0e0b58d_e0b4a4e0b58de0b4a5e0b4bfe0b495e0b4b3e0b58d_e0b495
e0b492e0b4b0e0b581-e0b4b5e0b580e0b49fe0b58de0b49fe0b4bfe0b4b2e0b58d_-e0b492e0b4b0e0b581-e0b4aee0b581e0b4b0e0b4bfe0b499e0b58de0b499-1
e0b495e0b4a8e0b58de0b4a8e0b581e0b495e0b581e0b49fe0b58de0b49fe0b4bf-e0b4aae0b4b0e0b4bfe0b4aae0b4bee0b4b2e0b4a8e0b482
e0b495e0b4bfe0b4a3e0b4b0e0b58d_-e0b4b1e0b580e0b49ae0b4bee0b4b0e0b58d_e0b49ce0b58de0b49ce0b58d
e0b495e0b4bfe0b4a3e0b4b1e0b4b2e0b58d_-e0b486e0b4b3e0b58d_e0b4aee0b4b1e0b495e0b586e0b49fe0b58de0b49fe0b4b2e0b58d_-e0b48ee0b4b8e0b58d
e0b495e0b4bfe0b4a3e0b4b1e0b4b2e0b58d_-e0b486e0b4b3e0b58d_e0b4aee0b4b1e0b495e0b586e0b49fe0b58de0b49fe0b4b2e0b58d_-e0b49ce0b4a8e0b4b1
e0b495e0b581e0b49fe0b581e0b482e0b4ace0b4b6e0b58de0b4b0e0b580-e0b4aee0b49ee0b58de0b49ee0b4b3e0b58d_e0b495e0b583e0b4b7e0b4bf
e0b4a4e0b586e0b499e0b58de0b499e0b4bfe0b4a8e0b58d-e0b4b5e0b4b3e0b482
e0b4a8e0b586e0b4b2e0b58d_e0b495e0b583e0b4b7e0b4bf-e0b495e0b582e0b4b2e0b4bfe0b49ae0b586e0b4b2e0b4b5e0b58d
e0b4a8e0b586e0b4b2e0b58d_e0b4b5e0b4bfe0b4a4e0b58de0b4a4e0b58d-e0b4b5e0b4bfe0b4a4e0b4b0e0b4a3e0b482
e0b4aae0b49ae0b58de0b49ae0b495e0b58de0b495e0b4b1e0b4bf-e0b495e0b583e0b4b7e0b4bf-e0b49fe0b586e0b4b1e0b4b8e0b58de0b4b8e0b4bfe0b4b2e0b581
e0b4aae0b49ae0b58de0b49ae0b495e0b58de0b495e0b4b1e0b4bf-e0b4b5e0b4bfe0b4a4e0b58de0b4a4e0b58d-e0b4b5e0b4bfe0b4a4e0b4b0e0b4a3e0b482
e0b4aae0b4a0e0b4a8e0b4aee0b581e0b4b1e0b4bf
e0b4aae0b4b6e0b581e0b4b5e0b4bfe0b4a4e0b4b0e0b4a3e0b482-ii-nd-list
e0b4aae0b4b6e0b581e0b4b5e0b4bfe0b4a4e0b4b0e0b4a3e0b482-ist-list
e0b4ace0b58de0b4b0e0b58be0b4afe0b4bfe0b4b2e0b4b0e0b58d_-e0b4afe0b582e0b4a3e0b4bfe0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d
e0b4aee0b4a3e0b58d_e0b4aae0b4bee0b4a4e0b58de0b4b0-e0b4a8e0b4bfe0b4b0e0b58d_e0b4aee0b58de0b4aee0b4bee0b4a3-e0b4afe0b582e0b4a3e0b4bf
e0b4aee0b581e0b49fe0b58de0b49fe0b495e0b58de0b495e0b58be0b4b4e0b4bf-e0b4b5e0b4b3e0b4b0e0b58d_e0b4a4e0b58de0b4a4e0b4b2e0b58d_
e0b4aee0b587e0b4b2e0b58d_e0b495e0b58de0b495e0b582e0b4b0-e0b4a8e0b4b5e0b580e0b495e0b4b0e0b4a3e0b482-e0b48ee0b4b8e0b58d-e0b4b8e0b4bf
e0b4aee0b587e0b4b2e0b58d_e0b495e0b58de0b495e0b582e0b4b0-e0b4a8e0b4b5e0b580e0b495e0b4b0e0b4a3e0b482-e0b49ce0b4a8e0b4b1e0b4b2e0b58d_
e0b4b1e0b4bfe0b482e0b497e0b58d-e0b495e0b4aee0b58de0b4aae0b58be0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d
e0b4b5e0b4b8e0b58de0b4a4e0b58de0b4b0e0b4a8e0b4bfe0b4b0e0b58d_e0b4aee0b58de0b4aee0b4bee0b4a3-e0b4afe0b582e0b4a3e0b4bfe0b4b1e0b58de0b4b1
e0b4b5e0b4bee0b4a6e0b58de0b4afe0b58be0b4aae0b495e0b4b0e0b4a3e0b482
e0b4b5e0b4bee0b4b4e0b495e0b58de0b495e0b58d-e0b4a8e0b49fe0b580e0b4b2e0b58d_-e0b4b5e0b4b8e0b58de0b4a4e0b581e0b495e0b58de0b495e0b4b3
e0b4b5e0b583e0b4a6e0b58de0b4a7e0b4b0e0b58d_e0b495e0b58de0b495e0b58d-e0b495e0b49fe0b58de0b49fe0b4bfe0b4b2e0b58d_
e0b4b5e0b583e0b4a6e0b58de0b4a7e0b4b0e0b58d_e0b495e0b58de0b495e0b58d-e0b4b5e0b580e0b49fe0b4bfe0b4a8e0b581e0b4b3e0b58de0b4b3e0b4bfe0b4b2

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - പശു വിതരണം എസ്.സി. വനിത

list

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016- 2017

gunabokthra-list

Annual Financial Statement 2015-2016

balance-sheet-schedule-11
balance-sheet-schedules1
income-expenditure-schedules1
receipt-payment-schedules1
rptbalancesheet1
rptincomeandexpenditure1
rptrp1