2018-19 വാർഷിക പദ്ധതി - ഗുണഭോക്തലിസ്റ്റ്

2018-19 വാർഷിക പദ്ധതി - ഗുണഭോക്തലിസ്റ്റ്

gunabokthru-list-general-2018-19

gunabokthru-list-sc-2018-19

gunabokthru-list-krishi-2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

2017-2018 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്താലിസ്റ്   ജനറൽ

ബ്രെയിൻ ലിപി ടാബ്

ഹൌസ് റിപ്പയർ

കന്നുകാലി ഇൻഷുറൻസ്

കീടാരി വിതരണം

കിണർ -റീചാർജിങ്

കുടിവെള്ളം -ഗാർഹിക -കണക്ഷൻ

സ്കോലെർഷിപ്

സ്കൂട്ടർ

ശുചിത്വ -കിണർ

വനിതകൾക്ക് -മുട്ടക്കോഴി

ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ് - കൃഷി

ജൈവ -വളത്തിനു -സബ്‌സിഡി

നെൽക്കൃഷിക് -ധനസഹായം

നെൽകൃഷിക്ക് -ട്രൈക്കോ -കാർഡ്

നെൽകൃഷിക്ക് -വിത്തു-നൽകൽ

പച്ചക്കറി -കൃഷിക്ക് -സബ്‌സിഡി

പ്രദർശന -തോട്ടം

തെങ്ങ്-കൃഷിക്ക് -ജൈവ -വളം

വാഴയ്ക്ക്-ജൈവവളം

വീട്ടുവളപ്പിൽ -പച്ചക്കറി

ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ് - പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗം

ഭവന -പുനരുദ്ധാരണം -പട്ടിക -വർഗം

ഭവന -പുനരുദ്ധാരണം -പട്ടികജാതി

കന്നുകാലി -ഇൻഷുറൻസ് -പട്ടികജാതി

കുടിവെള്ളം -ഗാർഹിക -കണക്ഷൻ -പട്ടികജാതി

പഠന -മുറി പട്ടികജാതി

പട്ടികജാതി -വൃദ്ധർക് -കട്ടിൽ

പിവിസി -വാട്ടർ -ടാങ്ക് -പട്ടികജാതി

വീട് -വെക്കുന്നതിനു -സ്ഥലം -പട്ടികജാതി

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് -സൈക്കിൾ -പട്ടികജാതി

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് -ഫർണിചർ -പട്ടിക -വർഗം

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് -ലാപ്ടോപ്പ് -പട്ടികജാതി

വിവാഹ -ധന -സഹായം -പട്ടികജാതി


Draft of Delemitation of Pang Grama Panchayat

Draft of Delimitation of Pang GP

https://drive.google.com/folderview?id=0B3CqNDR00l3jfmloTEIwajlyMkRiVTdkbkl5cVJ5S3dRQ1B6SkxhYlhfYnRBS0lLbUx6cUE&usp=sharing

Draft of delemitation of Kuruva Grama Panchayat

https://drive.google.com/folderview?id=0B3CqNDR00l3jfnhEb3pxQ2VTa05NQWxTUVFnUGJPTzl0NlUyWEpNMzVHT1ZsS09wT01HbXM&usp=sharing

Draft of Delemitation of Kuruva Grama Panchayat

Voters list_ 2015 draft

https://drive.google.com/folderview?id=0B3CqNDR00l3jfnJ1YmxyS3p1R2FoQ3J3b1A2ZWhfYUlNZ2RGbG10REZHdFFwOTBraUN4cTg&usp=sharing

Budget Of Kuruva GP 2014-15

Budget Abstract 2014-15

Office Order 2014

Office order 2014

Computer and Peripheral Details Of Kuruva GP

pc-details

സേവനാവകാശ നിയമം

right to service