ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2020-21

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2020-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കായി തെരെഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2020-21

പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - സംയോജിപ്പിച്ച അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

election12020 ല്‍ നടക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതു തെരഞ്ഞടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറുമാത്തൂര്‍‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 17 വാര്‍ഡുകളുടെയും സംയോജിപ്പിച്ച അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 21/10/2020 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ നിന്നും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
http://www.lsgelection.kerala.gov.in/voters/view

കുറുമാത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്പാട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള 2020 ലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറുമാത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 1 മുതല്‍ 17 വരെയുള്ള വാര്‍ഡുകളിലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടികയുടെ ഭേദഗതി ലിസ്റ്റ് 01/10/2020 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കൂടാതെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വഴിയും കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഭേദഗതികളുടെ ലിസ്റ്റ് സഹിതമുള്ള വോട്ടര്‍ പട്ടികയുടെ പകര്‍പ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാണ്.
lsgelection.kerala.gov.in/voters/view

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

കുറുമാത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് കാണുന്നതിനായി \"ഇവിടെ\" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

കുറുമാത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2017-18 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് കാണുന്നതിനായി \"ഇവിടെ\" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2018-19 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിന്‍മേലുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

2018-19 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിന്‍മേലുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് കാണുന്നതിനായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 2018-19 AFS Report

2017-18 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിന്‍മേലുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

2017-18 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിന്‍മേലുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് കാണുന്നതിനായി ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 2017-18 AFS Audit Report

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-19

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018 -19 കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18 കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കുറുമാത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍

കുറുമാത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലൂടെ ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍