ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018 -19 വാര്‍ഷിക ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ സംക്ഷേപം, വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക അതിന്മേലുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഗ്രാമപ‍ഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 വാര്‍ഷിക ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ സംക്ഷേപം, വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക അതിന്മേലുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

Covid 19 Community Kitchen Food Distribution list

community-kitchen

ADMINISTRATIVE REPORT 2016-17

01      201-17ല്‍ ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്തുകള്‍

02      2016-17 ല്‍ 100% നികുതി പിരിച്ച പഞ്ചായത്തുകള്‍

03       2016-17 ല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായ ആകെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ളെ സംബന്ധിച്ച പൊതു വിവരങ്ങള്‍

04       2016-17 ല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്ഥിര തസ്തികകളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും വിവരം

05       2016-17 ല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ആസ്തികള്‍ മറ്റ് വകുപ്പുകള്‍ക്ക് താല്‍കാലികമായോ അല്ലാതെയോ കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍  ആയതിന്‍റെ വിശദ വിവരം

06       2016-17 ല്‍ ജില്ലയില്‍ ഗ്രാമസഭ കൂടിയത് സംബന്ധിച്ച്02 2016-17 ല്‍ 100% നികുതി പിരിച്ച പഞ്ചായത്തുകള്‍

07        2016-17 ല്‍ ജില്ലയിലെ ആകെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം

08        2016-17 ലെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

09        2016-17 ലെ ട്രെയിനിംഗ് വിവരങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്

10         2016-17 വര്‍ഷത്തെ ഡി.സി.ബി സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

11          2016-17 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

12         2016-17 വര്‍ഷത്തെ വികസന ഫണ്ട് വിനിയോഗം

13        2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ജില്ലയില്‍ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം നേരിടുന്നഅച്ചടക്ക നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തസ്തിക, പഞ്ചായത്ത്, എന്നിവ സഹിതം

14        2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ജില്ലയിലെ ഒഴിവുകളുടെ തസ്തിക തിരിച്ചുള്ള എണ്ണം

15        2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ജില്ലയിലെ സൂപ്പര്‍ന്യൂമറി തസ്തികകളുടെ എണ്ണം

16        2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നടന്നിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍

17         2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ വിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച്

18        2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം ലഭിച്ച അപേക്ഷകളുടെയും പിഴ ഈടാക്കിയതിന്‍റെയും വിവരങ്ങള്‍

19        2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ തനതു വരുമാനം ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്‍

20       2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ വാര്‍ഷിക കണക്ക് സംഗ്രഹം

21        2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പെന്‍ഷന്‍

22       2016-17ല്‍ ഐ.കെ.എം വികസിപ്പിച്ച സോഫ്റ്റ് വെയറുകളില്‍ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് വെയറുകള്‍ സംബന്ധിച്ച്

23       2016-17ല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതുള്‍പ്പടെ ജില്ലയിലെ ആകെ വാഹനങ്ങളുടെ തരം തിരിച്ചുള്ള എണ്ണം

24        2016-17ല്‍ ജില്ലയില്‍ സേവനം ലഭിച്ചില്ല എന്ന പരാതിയുമായി സേവനാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച പരാതികള്‍ സംബന്ധിച്ച്

25        2016-17ല്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള ആശുപത്രികളുടെ എണ്ണം

26 2016-17ല്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്വാറികള്‍ സംബന്ധിച്ച്

27 2016-17ല്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ അച്ചടി ജോലികള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

28 2016-17ല്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റുകള്‍ സംബന്ധിച്ച്

29 2016-17ല്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഫാം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

30 2016-17ല്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പരിധിയില്‍ താമസിക്കുന്ന എസ്.സിഎസ്.റ്റി കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം

31 2016-17ല്‍ ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണം

32 2016-17-ല്‍ ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ മാര്‍ക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം

33 2016-17ല്‍ ജില്ല ല്‍കൃഷി നടത്തുന്ന ഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതി സംബന്ധിച്ച്

34 2016-17ല്‍ ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്തുകളിലെ അറവ്ശാലകളുടെ എണ്ണം

35 2016-17ല്‍ ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജല ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച്

36 2016-17ല്‍ ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്തുകളിലെ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം

37 2016-17ല്‍ ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വനിതാ സംരംഭങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്

38 2016-17ല്‍ ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ശ്മശാനങ്ങളുടെ എണ്ണം (2)

39 2016-17ല്‍ ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ശ്മശാനങ്ങളുടെ എണ്ണം

40 2016-17ല്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പൊതു സ്ഥലങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങള്‍

41 2016-17ല്‍ പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമമായ പൊതു ശൗചാലയങ്ങള്‍

42 2016-17ല്‍ പുതിയതായി പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി ഭൂരഹിതര്‍ക്ക് 3 സെന്‍റ് ഭൂമിയും ഭവന രഹിതര്‍ക്ക് ഭവനവും നല്‍കിയതിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍

43 2016-17ല്‍ ശൗചാലയ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം

44 2016-17ല്‍ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള്‍

45 2016-17ലെ കോളനികള്‍ സംബന്ധിച്ച്

46 എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ്

47 ഐ.എസ്.ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍പേപ്പര്‍ലെസ് സംബന്ധിച്ച്

48 കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്

49 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ വിസ്തീര്‍ണ്ണം വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം ജനസംഖ്യ കണക്ക്

50 ജില്ലയിലെ ഫയല്‍ അദാലത്ത് സംബന്ധിച്ച്

51 തസ്തിക

52 തീരപ്രദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ സംബന്ധിച്ച്

53 പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്‍ നിന്നും 2016-17ല്‍ പെന്‍ഷന്‍ പറ്റിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരം

54 വനപ്രദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ സംബന്ധിച്ച്

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ (എസ്.സി.പി)

കിടാരി വിതരണം

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി നിര്‍മ്മാണം

ആട് വിതരണം

ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ (ജനറല്‍)

ജാതി തൈ വിതരണം

തുറസ്സായ കിണറുകള്‍ ശുചിത്വകിണറാക്കി മാറ്റല്‍ (എസ്.സി.പി)

തുറസ്സായ കിണറുകള്‍ ശുചിത്വകിണറാക്കി മാറ്റല്‍ (ജനറല്‍)

തെങ്ങിന്‍ തൈ വിതരണം

പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പി.വി.സി വാട്ടര്‍ടാങ്ക് വിതരണം

പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം

വീട് മേല്‍ക്കൂര മാറ്റല്‍ (ജനറല്‍)

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (എസ്.സി.പി)

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (ജനറല്‍)

വീട്ടമ്മമാര്‍ക്ക് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ് വിതരണം (എസ്.സി.പി)

വീട്ടമ്മമാര്‍ക്ക് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ് വിതരണം (ജനറല്‍)

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം (എസ്.സി.പി)

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം (ജനറല്‍)

LIFE

പട്ടിക 1- പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഒഴിവാക്കിയ ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

പട്ടിക 1- പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഒഴിവാക്കിയവര്‍ ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

പട്ടിക 1- പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അര്‍ഹതയുള്ള ഭൂമിയുള്ള  ഭവന രഹിതര്‍

പട്ടിക 1- പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അര്‍ഹതയുള്ള ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

പട്ടിക 1- പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഭേദഗതി വരുത്തിയവര്‍

പട്ടിക 2- (അപ്പീല്‍ 1) പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഒഴിവാക്കിയവര്‍

പട്ടിക 2- (അപ്പീല്‍ 1) പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അര്‍ഹതയുള്ള ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്

പട്ടിക 2- (അപ്പീല്‍ 1) പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അര്‍ഹതയുള്ള ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതന്‍

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി - കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി - കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

Anual Finansial Statment 2016-17

Balance Sheet Schedule as On 31-March-2017
BALANCE SHEET

CASH BOOK SUMMARY

GENERAL LEDGER TRIAL BALANCE

Income & Expenditure Statement

Receipt And Payment Statement Schedules

Receipt And Payment Statement

SCHEDULES OF BALANCE SHEET STATEMENT

SCHEDULES OF INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT

2016-17 Padthathyrekha

2016-17 Padthathyrekha

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17

vegitable-cultivation-2016-17

laptop-sc-student-list-2016-17

slbp-2016-17

house-maintanance-g-list-2016-17

house-roof-g-list-2016-17

well-construction-general-list-2016-17

well-cleanong-general-list-2016-17

biogas-plant-list-2016-17

house-maintanance-list-2016-17

well-cleaning-scplist-2016-17

study-room-list-2016-17
well-construction-scp-list-2016-17

Older Entries »