പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തിരുവനന്തപുരം
ബ്ളോക്ക്

:

പെരുങ്കടവിള
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

26.85 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

21

ജനസംഖ്യ

:

33648
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

16602
സ്ത്രീകള്‍

:

17046
ജനസാന്ദ്രത

:

1253
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1027
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

87.02
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

89.91
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

84.23
Source : Census data 2001