കുന്നത്തുകാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോട്ടുക്കോണം വാര്‍ഡ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്

election-notice1

കുന്നത്തുകാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- COVID 19- കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍.


കുന്നത്തുകാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

2019-20-benificiary-list

കുന്നത്തുകാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കോട്ടുക്കോണം വാര്‍ഡ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

benificiary list

കുന്നത്തുകാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കോട്ടുക്കോണം വാര്‍ഡ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് -അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടികയിലെ ഒഴിവാക്കലുകള്‍

rejecter-voters-list

കോട്ടുക്കോണം വാര്‍ഡ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടികയിലെ ഒഴിവാക്കലുകള്‍

election-kottukonam