പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കോഴിക്കോട്
ബ്ളോക്ക്     

:

കുന്ദമംഗലം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

27.23 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

23

 
ജനസംഖ്യ

:

38208
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

19783
സ്ത്രീകള്‍

:

18425
ജനസാന്ദ്രത

:

1403
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

931
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

92.94
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

96.99
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

88.55
Source : Census data 2001