ഗുണഭോക്ത്യലിസ്റ്റ് 2018-19

e0b497e0b581e0b4a3e0b4ade0b58be0b495e0b58de0b4a4e0b583-e0b4b2e0b4bfe0b4b8e0b58de0b4b1e0bഗുണഭോക്ത്യലിസ്റ്റ് 2018-1958de0b4b1e0b58d-2018-191

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2017-18

beneficiary-list-maker-final

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

e0b497e0b581e0b4a3e0b4ade0b58be0b495e0b58de0b4a4e0b583e0b4b2e0b4bfe0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d-2017-18

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2016-17

bene14 bene22 bene42 bene91

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

bene13

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2016-17

benebene3

പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ ലിസ്റ്റ്

കുണ്ടറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Mail Id- kundaragp@gmail.com

Beneficiary list 2015-16

122231416

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്ത്യലിസ്റ്റ് 2015-16

1121

Older Entries »