പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്നതിനായി കുംബഡാജെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുകയും വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയും ചെയ്തവര്‍ക്ക് മാത്രമായി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പര്‍ 9697/2018 ധന തീയ്യതി 24/11/2018 പ്രകാരം ഒരു അദാലത്ത് നടത്തുകയാണ്.

തീയതി : 21.12.2018-വെള്ളിയാഴ്ച

സമയം:11 മണി

സ്ഥലം : കുംബഡാജെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാര്യലയം

പരാതി നല്‍കേണ്ട നിശ്ചിത ഫോറം കാര്യാലയത്തുനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പരാതികള്‍ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വ്യക്തമായ രേഖകള്‍ സഹിതം 15.12.2108 ന് മുമ്പായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

തൊഴില്‍ രഹിത വേതന വിതരണം

കുംബഡാജെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴില്‍രഹിത വേതന ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കുള്ള വേതന വിതരണം 2018 ജൂലായ് 24,25(ചൊവ്വ, ബുധന്‍) തീയതികളില്‍ രാവിലെ 11 മണി മുതല്‍ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 3 വരെയുള്ള സമയത്ത് നടക്കുന്നതാണ്. അര്‍ഹരായ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ എംപ്ലോയ്മെന്‍റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ കാര്‍ഡ്, തൊഴില്‍രഹിത വേതന വിതരണ കാര്‍ഡ് സഹിതം ഹാജരായി വേതനം കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

ലൈഫ് - അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

2017-18 പദ്ധതി ചെലവ്

പദ്ധതി ചെലവ്-പ്രതിവാര റിപ്പോര്‍ട്ട്

Implementing officer wise expenditure report

ലൈഫ്-കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ കരട്  ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

Click here for Draft list in Malayalam

Click here for Draft list in Kannada

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ കരട്  ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

Click here for Draft list in Malayalam

Click here for Draft list in Kannada

വിജ്ഞാപനം

For the People-പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

”For the People”-പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

ഈ ഓഫീസില്‍നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച പരാതികളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും താഴെ പറയുന്ന വെബ് സൈറ്റ്/മൊബൈല്‍ ആപ്പ് വഴി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

www.pglsgd.kerala.gov.in


ആശ്രയ 2ാം ഘട്ടം ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ആശ്രയ 2ാം ഘട്ടം ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

Draft Voters list

കുമ്പഡാജെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 01.06.2015ന് പ്രസിദ്ധീരകിച്ചു. വോട്ടര്‍ പട്ടിക ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Click here for draft Voter’s list in Malayalam or visit  lsgelection.kerala.gov.in/eroll/public/index.php

Click here for draft list in Kannada

ജനന-മരണ-വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍- കമ്പ്യൂട്ടര്‍വല്‍ക്കരണം

കുമ്പഡാജെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജനന മരണ വിവാഹ രജിസ്റ്ററുകള്‍ പൂര്‍ണമായും കംപ്യൂട്ടര്‍വത്കരിച്ചു.ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ട്ടിഫിക്കട്ടുകള്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനില്‍ നിന്ന് സ്വന്തമായോ, അക്ഷയ കേന്ദ്രം വഴിയോ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.ഇപ്രകാരം ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കട്ടുകള്‍ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള ആധികാരിക രേഖയായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്ന് 25/07/2012 തീയ്യതിയിലെ G.O.(Ms) No.202/2012/LSGD ഉത്തരവ് പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

Web Site:www.cr.lsgkerala.gov.in

N.B:ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ കുട്ടിയുടെ പേര് ചേര്‍ക്കാന്‍ ഉള്ളവര്‍, സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റല്‍ മറ്റ് തിരുത്തലുകള്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍, ഓണ്‍ലൈനില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകാത്തവര്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

വെബ്  സൈറ്റില്‍ നിന്നും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍   ഡൌണ്‍ലോഡ്  ചെയ്യുന്ന വിധത്തിനായി :click here

Right To Service

sevanavakasham