പൌരാവകാശരേഖ -2019

കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പൌരാവകാശരേഖ -2019 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുclick here

പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക- 2020

വാര്‍ഡ് 1 -ഭാഗം 1 -  ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 2   ഭാഗം 1 -    ഭാഗം -2

വാര്‍ഡ് - 3  ഭാഗം 1 ഭാഗം -  2

വാര്‍ഡ് - 4  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് - 5    ഭാഗം 1 ഭാഗം -  2

വാര്‍ഡ് - 6    ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് - 7    ഭാഗം 1 ഭാഗം -  2

വാര്‍ഡ് - 8    ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് - 9    ഭാഗം 1 ഭാഗം -  2

വാര്‍ഡ് - 10  ഭാഗം 1 ഭാഗം -  2

വാര്‍ഡ് - 11  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് - 12  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് - 13  ഭാഗം 1 ഭാഗം -  2

വാര്‍ഡ് - 14  ഭാഗം 1 ഭാഗം -  2

വാര്‍ഡ് - 15  ഭാഗം 1 ഭാഗം -  2

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019/20

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (പട്ടികജാതിപരമ്പരാഗത കൈത്തൊഴില്‍ പരിശീലനം

വനിതകള്‍ക്ക് പച്ചക്കറി കൂലിച്ചിലവ് സബ്സിഡി

പാലിന് സബ്സിഡി

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ഇടവിളകൃഷി

കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണം

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍(പൊതുവിഭാഗം)

കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ (പൊതുവിഭാഗം)

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (പട്ടികജാതി)

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

കട്ടില്‍ (പട്ടികജാതി)

വിവാഹധനസഹായം എസ്സ്.റ്റി

നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി

എസ്സ്.സി കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ലാപ്പ്ടോപ്പ്

കിച്ചണ്‍ബിന്‍ വാങ്ങി നല്‍കല്‍

കുടുംബശ്രീ വനിതകള്‍ക്ക് കൌണ്‍സിലിംഗ്

കുടിവെളള കണക്ഷന്‍ പട്ടികജാതി

യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് ടൂ വീലര്‍(പട്ടിക ജാതി)

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിനു ശുപാര്‍ശ ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്

phase1

phase1app

phase1apl

phase2

phase1duplicate

rebuild-phase-3

കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018/19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

ബാറ്ററി

ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്

കുമാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവിധ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷങ്ങളിലെ ലോക്കല്‍ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

യു.പി.എസ് ബാറ്ററികള്‍  ബൈബാക്ക് വ്യവസ്ഥയില്‍ മാറ്റി വാങ്ങുന്നതിന്clickhere

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017/18

കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017/18  ലെ വിവിധ പദ്ധതിയിലേക്കുളള  ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍

പട്ടികജാതി

പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം

ലൈഫ് പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 1

ഭൂരഹിതര്‍clickhere

ഭൂമിയുളള ഭവനരഹിതര്‍clickhere

പട്ടിക 2

ഭൂമിയുളള ഭവനരഹിതര്‍clickhere

ഭൂരഹിതര്‍clickhere

സാധ്യതാപട്ടികയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍click here

അപ്പീല്‍ കമ്മറ്റി ഒഴിവാക്കിയവര്‍

ഭൂരഹിതര്‍clickhere

ഭൂമിയുളള ഭവനരഹിതര്‍clickhere

Older Entries »