കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018/19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

ബാറ്ററി

ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്

കുമാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവിധ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷങ്ങളിലെ ലോക്കല്‍ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

യു.പി.എസ് ബാറ്ററികള്‍  ബൈബാക്ക് വ്യവസ്ഥയില്‍ മാറ്റി വാങ്ങുന്നതിന്clickhere

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017/18

കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017/18  ലെ വിവിധ പദ്ധതിയിലേക്കുളള  ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍

പട്ടികജാതി

പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം

ലൈഫ് പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 1

ഭൂരഹിതര്‍clickhere

ഭൂമിയുളള ഭവനരഹിതര്‍clickhere

പട്ടിക 2

ഭൂമിയുളള ഭവനരഹിതര്‍clickhere

ഭൂരഹിതര്‍clickhere

സാധ്യതാപട്ടികയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍click here

അപ്പീല്‍ കമ്മറ്റി ഒഴിവാക്കിയവര്‍

ഭൂരഹിതര്‍clickhere

ഭൂമിയുളള ഭവനരഹിതര്‍clickhere

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതി

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അര്‍ഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

വിജ്ഞാപനം

ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിതരായ ഭവനരഹിതര്‍

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്‍മേല്‍ എടുത്ത നടപടികള്‍

click here

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷയിന്‍മേല്‍ എടുത്ത നടപടികള്‍

click here

എ.എഫ്.എസ് 2016-17

part1

part2

part3

part4

part5

part6

part7

part8

Older Entries »