പ്രളയദുരിതാശ്വാസം - 2019 ലിസ്റ്റ്

പ്രളയദുരിതാശ്വാസം - 2019 ലിസ്റ്റ് click here

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്- 2020 അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്- 2020 അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

2017-18

2018-19

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

2017-18

ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്

ഇന്‍കം ആന്‍റ് എക്പെന്‍റിച്ചര്‍

റെസീപ്റ്റ് ആന്‍റ് പേയ്മെന്‍റ്

ട്രയല്‍ ബാലന്‍സ്

2018-19

ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്

ഇന്‍കം ആന്‍റ് എക്സ്പെന്‍റിക്ച്ചര്‍

റെസീപ്റ്റ് ആന്‍റ് പേയ്മന്‍റ്

ട്രയല്‍ ബാലന്‍സ്

പൌരാവകാശരേഖ -2019

കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പൌരാവകാശരേഖ -2019 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുclick here

പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക- 2020

വാര്‍ഡ് 1 -ഭാഗം 1 -  ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 2   ഭാഗം 1 -    ഭാഗം -2

വാര്‍ഡ് - 3  ഭാഗം 1 ഭാഗം -  2

വാര്‍ഡ് - 4  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് - 5    ഭാഗം 1 ഭാഗം -  2

വാര്‍ഡ് - 6    ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് - 7    ഭാഗം 1 ഭാഗം -  2

വാര്‍ഡ് - 8    ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് - 9    ഭാഗം 1 ഭാഗം -  2

വാര്‍ഡ് - 10  ഭാഗം 1 ഭാഗം -  2

വാര്‍ഡ് - 11  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് - 12  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് - 13  ഭാഗം 1 ഭാഗം -  2

വാര്‍ഡ് - 14  ഭാഗം 1 ഭാഗം -  2

വാര്‍ഡ് - 15  ഭാഗം 1 ഭാഗം -  2

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019/20

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (പട്ടികജാതിപരമ്പരാഗത കൈത്തൊഴില്‍ പരിശീലനം

വനിതകള്‍ക്ക് പച്ചക്കറി കൂലിച്ചിലവ് സബ്സിഡി

പാലിന് സബ്സിഡി

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ഇടവിളകൃഷി

കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണം

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍(പൊതുവിഭാഗം)

കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ (പൊതുവിഭാഗം)

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (പട്ടികജാതി)

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

കട്ടില്‍ (പട്ടികജാതി)

വിവാഹധനസഹായം എസ്സ്.റ്റി

നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി

എസ്സ്.സി കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ലാപ്പ്ടോപ്പ്

കിച്ചണ്‍ബിന്‍ വാങ്ങി നല്‍കല്‍

കുടുംബശ്രീ വനിതകള്‍ക്ക് കൌണ്‍സിലിംഗ്

കുടിവെളള കണക്ഷന്‍ പട്ടികജാതി

യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് ടൂ വീലര്‍(പട്ടിക ജാതി)

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിനു ശുപാര്‍ശ ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്

phase1

phase1app

phase1apl

phase2

phase1duplicate

rebuild-phase-3

കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018/19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

ബാറ്ററി

ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്

Older Entries »